Logisztikai kifejezések

 • -

Logisztikai kifejezések

ADR
Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti. Az ADR-t a Megállapodás és a hozzá csatolt két melléklet (nevezetesen az „Általános előírások és a veszélyes anyagokra és tárgyakra vonatkozó előírások”) című A melléklet, illetve „A szállítóeszközökre és a szállításokra vonatkozó előírások” című B melléklet) alkotja.
Akkreditív
Az akkreditív, más néven okmányos meghitelezés egy pénzügyi intézet által kiállított dokumentum, amely visszavonhatatlan pénzfizetési garanciaként szolgál a kedvezményezett számára. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kedvezményezett teljesíti a megadott feltételeket (bemutatja az akkreditív által meghatározott okmányokat), a bank köteles a meghatározott összeget kifizetni, még ha az akkreditívet aláíró személy utólag másképp rendelkezne is. Más szavakkal, a fizetési kötelezettség teljes egészében az akkreditívet kiállító bankhoz kerül. Az akkreditív leginkább árukereskedelemben használatos (különös tekintettel a külkereskedelemre), ahol a feltétel rendszerint az áru feladását igazoló (és az áru feletti rendelkezési jogot biztosító) okmányok átadása. A fizetések nagyobb biztonsága érdekében az akkreditív alkalmazására egységes nemzetközi szabályok vonatkoznak, amelyek kötelező érvényűek a részt vevő felekre nézve.


Állvány nélküli statikus tárolási rendszerek
Akkor használják, ha egy árufajtából nagyobb halmozható mennyiséget kell tárolni és nem szükséges, hogy minden áruegységhez tetszőleges rendszerességgel hozzá lehessen férni.
Állványos dinamikus tárolási rendszerek
Egy-egy tárolási egység elhelyezése vagy kiemelése esetén, az állványon lévő áru egy része vagy egésze is változtatja helyzetét.
Állványos, statikus tárolási rendszerek
Az állványos tárolás akkor szükséges, ha az áru vagy csomagolása nem rendelkezik kellő szilárdsággal, illetve ha nem lehet belőle megfelelő stabilitású halmazt képezni. Akkor is célszerű, ha követelmény hogy minden árucikkhez a tetszőleges rendszerességgel hozzá lehessen férni.
Áruszállítás
Az áruszállítás során alapanyagok, félkész- és késztermékek térbeli áthelyezése, feladóhelyről rendeltetési helyre juttatása valósul meg.


Beszerzési (vagy ellátási) logisztika
A beszerzési logisztika áll a gazdasági folyamatok kezdeténél: biztosítja azokat a bemeneti készleteket, amelyek a termelés (vagy tágabb értelmezésben más szolgáltatás) elvégzéshez szükségesek.
Brokerage
A vámbróker kifejezést abban az esetben használjuk, ha harmadik fél által történik az import vagy export küldemények vámkezelése.


Carriage and Insurance paid to
Költség és biztosítása a megnevezett rendeltetési helyig az eladót, kockázat az első fuvarozónak való átadástól a vevőt terheli.
Carriage paid
Költség a megnevezett rendeltetési helyig az eladót, kockázat az első fuvarozónak való átadástól a vevőt terheli, kockázati költség a vámértéket növeli.
City-logisztika
A citylogisztika a városmag, azaz a belváros szervezett áruellátásának, szabályozott tehergépjármű-forgalmának együttes megvalósítását jelenti.
Cost and Freight
A költség a rendeltetési kikötőig az eladót, kockázat az indulástól (az áru hajókorláton való átemelésétől) a vevőt terheli, a kockázati költség a vámértéket növeli.
Cost Insurance Freight
Költség és biztosítás a rendeltetési kikötőig az eladót terheli.
Cross-Docking
Az egyes konténerek vagy raklapos rakományok gyors átrakodásának, átszállításának lehetősége az áru beérkeztetéstől az árukirakodásig – egyetlen tranzitállomáson belül.
CMR
A francia „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route” (Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésekről Szóló Egyezmény (CMR)) kifejezés rövidítése. Ez a nemzetközi egyezmény szabályozza a nemzetközi közúti árufuvarozás felelősségi és illetékességi kérdéseit. A nemzetközi közúti szállításban használják, és a CMR Megállapodás rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, amelyet a legtöbb európai ország átvett.


De Minimis
Ez a kifejezés a latin “de minimis non curat lex” rövidített változata, amely azt jelenti, hogy kis dolgokkal nem foglalkozik a törvény. Sok esetben hatékonyabb lemondani a nagyon alacsony összegű vám- és adóterhekről, mint beszedni azokat.
Deliver at Frontier
Költség és a kockázat a megnevezett országhatár valamely pontjáig az eladót terheli (ha magyar határ, akkor a vámértéket nem növeli).
Delivered Duty Paid
Költség és kockázat, illetve a felmerülő vám, adó és egyéb költségek a megnevezett rendeltetési helyig.
Delivered Duty Unpaid
A költség és kockázat a megnevezett rendeltetési állomásig az eladót terheli, de nem tartalmazza a felmerülő vám, adó és egyéb költségeket.
Delivered Ex Quay
A költség és kockázat az áru rendeltetési kikötőben, a rakparton történő átadásától a vevőt terheli.
Delivered Ex Ship
A költség a rendeltetési kikötőig az eladót terheli, a vámértéket nem növeli.


Egységrakomány
A legnagyobb kezelési egységet jelenti. Eszköze lehet: sajátosan kiképzett szállítási csomagolóeszköz, vagy szállítási segédeszköz (pl. szállító, tárlóláda, raklap). Feladatai: a szállítási csomagoláshoz hasonlóak. Tartalma lehet közvetlenül termék, fogyasztói, gyűjtő, szállítási csomagolás, esetleg az utóbbiak bármely összetételű csoportosítása.
Egységrakomány képzés
A konténerek gazdaságos megtöltését célszoftverek segítik. A rakományok jelentős részét raklapokon rögzítik. A raklapok a konténerekhez hasonlóan standard, szabványokba foglalt méretekkel rendelkeznek. Darabáru egységgé történő összecsomagolása, általában raklapra, vagy konténerbe. Az egységrakományok a fuvareszközön történő elhelyezést és a szállítást könnyítik meg.
Értékesítési logisztika
Az értékesítési logisztika a vállalati logisztika harmadik főegysége, és a termelés után egészen az áru vevőhöz való eljutásig tart.
Értéknövelt szolgáltatás
Azokat a szolgáltatásokat nevezzük értéknövelt szolgáltatásnak, amelyek nem tartoznak egy vállalat fő tevékenységi körébe, de portfóliójában megtalálhatók, és hozzáadott értéket képviselnek. A logisztikában ilyen a csomagolás, a komissiózás, válogatás, átcsomagolás, címkézés, csomagolási részfeladatok elvégzése.
Ex Works
A költség és a kockázat az eladó telephelyétől a vevőt terheli, import esetén a fuvardíj és egyéb költség a vámértéket növeli.
Export
Az export azon termékek és szolgáltatások összessége, amelyet belföldön állítanak elő és külföldiek vásárolnak meg. Ami két ország közötti kereskedelemben az egyik ország számára export, az a másik szemszögéből importnak számít. Egy gazdaság exportja és importja alkotja a külkereskedelmi mérleget, ami a fizetési mérleg legfontosabb része. A külkereskedelmi egyenleg az export és import különbségével, vagyis az úgynevezett nettó exporttal azonos.


Fogyasztói csomagolás
A leghosszabban tartózkodik a logisztikai láncban, egészen a végső felhasználóig kíséri a terméket. Önmagában általában szállításra alkalmatlan. Elsősorban marketing-munka elősegítésében van kiemelkedő szerepe, az áruvédelmi feladatok mellett.
Flottamenedzsment rendszer
Egy professzionális járműkövető rendszer, mely nagymértékben támogatja a fuvarfeladatok zökkenőmentes szervezését azáltal, hogy a szállítást végző gépjármű aktuális tartózkodási helyéről gyors és pontos információt ad mind a szállítmányozók mind pedig a megbízók részére. A rendszer által könnyebbé válik a tehergépjárművek fogadására való felkészülés, az esetleges időn túli rakodó személyzet és nyitvatartási idő biztosítása. Ellenőrizhetővé válik a gépjárművezetők vezetési- és pihenőideje, az aktuális üzemanyagszint, sőt, a tervezett útvonalról való letérés vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén történő automatikus figyelmeztető jelzések segítségével csökkenthető a feleslegesen megtett kilométerek száma, és azonnali intézkedéseket lehet tenni az áru továbbszállítása érdekében is.
Free Alongside Ship
Költség és kockázat az árunak a hajó hosszanti oldalához leszállítva az eladót terheli, onnan a költség és a kockázat a vevőt terheli. Import esetén a fuvardíj és egyéb költség a vámértéket növeli.
Free Carrier
Első fuvarozónak való átadástól a költség és a kockázat a vevőt terheli, import esetén a fuvardíj és egyéb költség a vámértéket növeli.
Free on Board
Költség és kockázat az elhajózási kikötőben való berakástól (az áru hajókorláton való átemelésétől) a vevőt terheli, import esetén a fuvardíj és egyéb költség a vámértéket növeli.
Fuvardíj
A fuvarozás ellenértéke.
Fuvarköltség
Fuvardíj + kötelező pótdíjak.
Fuvarokmány
A fuvarokmányok bizonyítják, hogy az árut a fuvarozó átvette, valamint a küldemény adatait, az átvétel és a kiszolgáltatás helyét, a bérmentesítést, stb. Két típusa a szárazföldi és az értékpapír típusú fuvarlevél. A fő különbség hogy az értékpapír típusú fuvarlevelek megtestesítik az áru tulajdonjogát, az áru kiváltásának jogát a fuvarozóval szemben. Az értékpapír típusú fuvarokmányokat általában vízi közlekedésben használják, ezért nevezik a többit szárazföldi típusúnak.
Fuvarozás
Fuvarozás lehet:
• Közvetlen (nem kell átrakodni pl. közúti, vasúti)
• Vegyes fuvarozás
• Kombinált fuvarozás
Fuvarozó
Az a vállalkozó, aki más áruját továbbítja a fuvarozási szerződés alapján, fuvardíj ellenében, a feladótól a címzettig, az árut a rendeltetési helyen kiszolgáltatja a címzettnek.
Fuvaroztatás
Azt a természetes vagy jogi személyt, aki az áru továbbításával, azaz elfuvarozásával egy másik vállalkozót bíz meg díjazás (fuvardíjfizetés) ellenében a fuvaroztatónak, a megbízás megtörténtét és a fuvarozási feladat elvállalását tanúsító okmányt pedig fuvarozási szerződésnek nevezzük. A fuvarozás fogalmi és jogi tartalma nem változik attól, hogy ki és kinek a megbízásából végzi a fuvarozást.
Fuvaroztató
A fuvaroztató lehet maga a szállító, azaz az eladó (exportőr), lehet a vevő (importőr) attól függően, hogy ki vállalta szerződés szerint az áru elfuvarozásával járó költséget és kockázatot. A szállítmányozó egyébként szükségszerűen fuvaroztató, mert megbízásából származóan elvállalta azt kötelezettséget, hogy saját nevében, de megbízója költségére megköti a fuvarozóval a fuvarozási szerződést. A fuvarozó szempontjából közömbös, hogy ki a fuvaroztató, számára csak a megbízás elnyerése fontos. A fuvaroztató és a fuvarozó közötti jogviszony létrejöttét a fuvarozási szerződés – formailag rendszerint a fuvarokmány: a fuvarlevél – tanúsítja. Ha valaki saját maga számára saját fuvareszközeivel végez fuvarozást, azt saját számlás fuvarozásnak nevezik, ez esetben úgynevezett szállítólevelet állítanak ki, amely megfelel a fuvarokmánynak.


Göngyölegsúly
A göngyölegsúly az áru csomagolásának súlyát jelenti. Számítása: nettó súly- bruttó súly.
Gyűjtő csomagolás
Meghatározott mennyiségű azonos termék vagy fogyasztói csomagolás ideiglenes védőburkolata. Kifejezett célja az elosztási logisztika támogatása.
Gyűjtőáru
Több feladó darabáru-megrendelései, amelyeket a szállítmányozó összegyűjt, csoportosít és gyűjtőrakományként eloszt az egyes címzettek között.


Hulladékkezelési (gyűjtési, újrahasznosítási, stb.) logisztika
A hulladékkezelési logisztika az értékesítési piactól a beszerzési piac irányába vizsgálja a hulladékok és csomagoló eszközök áramlását, miközben azok minél nagyobb arányú újrahasznosítására törekszik.
Hűtött áru
Hűtve szállítandó áru. Ide tartoznak pl. a gyorsan romló, fagyasztott élelmiszerek (gyümölcs, hús, zöldség stb), a gyógyszerek, gyógyszeripari termékek.


Idegen váltó
A kibocsátó egy másik személyt felszólít, hogy a váltóban feltüntetett kedvezményezett részére feltételekhez nem kötött módon a váltóban szereplő összeget fizesse ki.
Import
A közgazdaságtanban import bármilyen egy másik országból szabályszerűen behozott árucikk, termék, szolgáltatás. Az importált terméket vagy szolgáltatást hazai fogyasztók külföldi termelőktől vásárolják.
INCOTERMS
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. Az INCOTERMS létrehozásának célja egy egységes szabályozás megteremtése volt, amely az eladó és a vevő jogait szabályozza a nemzetközi szállítási szerződésekben, úgynevezett klauzulák formájában. A szokvány nem jogszabály, ezért csak azáltal lép életbe, hogy a szerződő felek elfogadják. A szokvány használata az export-import ügyletek során nem kötelező; jelentősége abban áll, hogy a szerződésekben nem kell részletesen szabályozni a szállítási feltételeket, elég utalni a megfelelő INCOTERMS klauzulára.


JIT
A teljes folyamat minden szakaszában a feladatokat un. Aktuális elhívások alapján oldják meg. A napi termelési, szállítási programokat úgy készítik el, hogy a „termeld ma azt, amire holnap szükség van” vagy a „termeld ma azt, amit tegnap felhasználtál” elv megvalósuljon.


Kabotázs
Kabotázs alatt azt a szállítási szolgáltatás teljesítését értjük, amikor egy külföldi fuvarozó cég közösségi engedély birtokában nemzeti határon belüli fuvarozási tevékenységet végez.
Készletek
Anyagi javak, amelyeket egy szervezet azért halmoz fel, hogy a jövőben azokat az igényelt intenzitásoknak megfelelően felhasználja.
Kombinált árufuvarozás
Kombinált árufuvarozás során az áru egy fuvarozási szerződés keretében, több fuvarozási ág szolgáltatásainak igénybevételével történik, amelynek során az áru a feladástól az átvevőnek történő kiszolgáltatásig ugyanabban fuvareszközben vagy konténerben marad. A szállítási távolság nagyobb részét környezetbarát vízi vagy vasúti szállítóeszközön teszi meg, az elő- és utófuvarozás rövidebb szakaszai pedig közúti járművel történnek.
Kombinált konténerszállítás
A célállomások között a konténerek többféle fuvarozási rendszerrel kerülnek szállításra. Ezt főleg a határidő/költség arány határozza meg.
Komissiózás
Az áruk megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósítható folyamat, amely a megrendelések átvételével kezdődik és a kigyűjtött áruk rendelésenkénti összeállításával fejeződik be.
Konténer
A konténer a mindennapok legismertebb szállítóegysége. A rakodási számítások egyszerűsítése céljából, ISO-container néven, egy kötött méretű konténert választottak alapegységül.
Küldemény
Az a dolog, amit egy feladótól egy címzett részére, egy fuvarokmánnyal egyszerre továbbít a fuvarszerződés alapján a fuvarozó.


Landed Cost
A behozott áruk költsége a behozatal helyén, amely tartalmazza a szállítási díjat, a biztosítási díjat és a rakodás költségét, de nem tartalmazza a belépési hely után felmerült költségeket.
Logisztika
Alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helyről felhasználási helyre való hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés szándékával.
Logisztikai rendszer
Az anyagi áramlások és készletek, valamint a rájuk vonatkozó információk és irányítási struktúrák rendszere.


Magas raktározási rendszerek
Magas raktározási rendszeren olyan állványos tárolási rendszerek, amelyben a tárolási magasság az általános emelőtargoncák által elérhető magasságot meghaladja. Itt az áruknak állványokra helyezését az állványok közötti folyosókban mozgó felrakó gépek vagy felrakó targoncák végzik.


Nemzetközi árufuvarozási okmányok
• Tengeri árufuvarozás: Hajó fuvarlevél (Bill of Lading / B/L)
• Légi árufuvarozás: Légi fuvarlevél (LTA) (Air Way Bill (AWB))
• Vasúti árufuvarozás: Fuvarlevél CIM (Rail consignment note)
• Közúti árufuvarozás: Fuvarlevél CMR (International Consignment note)
• Folyami árufuvarozás: Bérleti megállapodás és menetlevél vagy folyami fuvarlevél


Paritás
Általánosságban azt a kritikus pontot jelöli, ahol megtörténik az okmányok cseréje, illetve ahol a kockázat és költségek viselése átkerül az eladóról a vevőre.
Pro-form számla
Az eladó által az áru szállításának megkezdése előtt kibocsátott számla, amely tájékoztatja a vevőt az áru fajtájáról, mennyiségéről, értékéről és egyéb jellemzőiről (súly, méret stb.).


Rakodás
Az áruk szállítóeszközbe való be-, illetve onnan való kirakását, a szállítóeszközök közötti átrakását, illetve az ezekkel kapcsolatos műveletek összességét foglalja magába.
Raklap
Szállítási rakodólap; amelyet egységrakomány képzésére használnak. Különböző típusai (pl. lapos raklap vagy hordós raklap) és különböző anyagokból készült kivitelei (fa, műanyag vagy nemesacél) ismertek. A legismertebb raklap az euró-raklap. (80X120 cm)
Raktározás
Raktározásnak az áru tárolására, állagának megóvására, a készletek elhelyezésére szolgáló tevékenységeket nevezzük. A logisztikai láncban egymást követő fázisok a raktárakon keresztül kapcsolódnak egymáshoz (termelés vagy a kiszállítás anyagigényeinek biztosítja), így azok nagy szerepet játszanak mind az áru-, mind az információáramlásban.
Rendelés feldolgozás
A vevő megrendelése, valamint a megrendelésben meghatározott termékek/szolgáltatások vevők általi átvétele között eltelt átfutási idő és tevékenységi láncolat.
Részrakomány
A tehergépjárművet csak részben, nem teljesen (teljes rakomány) kitöltő rakomány.
RID
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat, amelyet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke ír elő.
RoLa
A RoLa egy olyan szállítási rendszer, amelynél komplett teherautószerelvények szállítása vasúton történik. Egy ilyen vasúti szerelvény speciális teherkocsikból és egy kísérőkocsiból áll. A kísérőkocsi szerepét általában egy fekvőkocsi látja el, amelyben a teherautók sofőrjei kipihenhetik magukat. Az induló- és célállomás speciális rámpákkal van ellátva, amelyek keresztül a teherautók le- és feljárása megtörténhet.


Saját váltó
A kibocsátó kötelező fizetési ígéretet tesz, hogy a váltóban meghatározott összeget maga fizeti ki.
Szállítási csomagolás
Az elosztási logisztika igazi eszköze. Döntően műszaki jellegű feladati közé tartozik meghatározott mennyiségű termék esetén a tartalom környezetet károsító hatásainak megakadályozása. A logisztikai műveltekkel kapcsolatos információhordozó szerepe: szöveggel, ábrával, vonalkódokkal adja meg a termékre, a tömegre, a kezelésre és az esetleges veszélyességre vonatkozó alapvető tudnivalókat.
Szállítmánybiztosítás
A szállítmánybiztosítás olyan biztosítási forma, melynek megkötése a CMR-egyezmény kártérítési limitjét meghaladó áruérték esetén javasolt minden nemzetközi kereskedelmi tevékenységet végző vállalat számára, különösen abban az esetben, amikor a szállított áru értéke meghaladja a kártérítési limitet. A Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Egyezmény (CMR) rendelkezik a kártérítés mértékéről és limitjéről, mely sérülés, elvesztés/megsemmisülés esetén az áru minden kilogrammja után 8,33 SDR, amely jelenleg 9 EUR-nak felel meg. A kártérítésre kifizethető maximális összeg fuvarozónként és biztosításonként változik. Mindez azt jelenti, hogy káresemény során a károsult, a fuvarozói felelősségbiztosítás maximumáig, ill. 9 EUR/kg-ig számíthat kárrendezésre.
Szállítmányozási szerződés
Szállítmányozási szolgáltatást igénybe vevő (megbízó), illetve szolgáltatást nyújtó (szállítmányozó) között létrejött írásos szerződés, melyben az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó feltételeket, jogokat és kötelezettségeket fektetik le a megállapodó felek.
Szállítmányozó (speditőr)
A szállítmányozó (speditőr) a saját nevében a megbízója számlájára vásárolja meg a fuvarozási és az áru továbbításához szükséges egyéb szolgáltatásokat. Arra vállalkozik, hogy az árutovábbítást a mindenkori piaci helyzetnek megfelelően a megbízója szempontjából a lehető leghatékonyabban megszervezze.
Származási igazolás
Speciális okmány, amely az áruk származását igazolja. Az igazolás tartalmazhatja a gyártó, szállító, exportáló, vagy más illetékes személy nyilatkozatát.


Termelési (vagy gyártási) logisztika
A termelési logisztika gondoskodik arról, hogy a termelési folyamatban az anyagáramlás zökkenőmentesen valósuljon meg.
Terminálok
A távolsági áruszállítást végző közlekedési alágazatok közvetlen kapcsolódási helyei.


Váltó
Követelést megtestesítő értékpapír. Értelmezése, hogy az egyik fél elismeri a másik fél felé fennálló tartozását, és vállalja, hogy azt meghatározott időben és módon (jogilag kikényszeríthető formában) ki fogja egyenlíteni.
Vámszabad terület
Egy országon belüli olyan engedélyezett terület /kikötő, repülőtér, raktár vagy egyéb kijelölt terület/, amely nem része a vámterületnek. Az importőrök a külföldről behozott árukat elhelyezhetik a vámszabad területeken anélkül, hogy a vám-és adóterheket megfizetnék. Az áruk a vámfolyamat lezárultáig, továbbszállításig, vagy újabb exportálásig maradhatnak a vámszabad területen.
Veszélyes áru
Veszélyes árunak nevezzük azokat a áruféleségeket (anyagokat és tárgyakat), amelyek a szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító (főként maró, mérgező) hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, s amelyeket ilyenként azonosít valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata.


Ajánlatkérés

  Honnan hallott rólunk? (kötelező)

  Cégnév (kötelező)

  Kapcsolattartó neve (kötelező)

  Telefonszáma (kötelező)

  Email címe (kötelező)

  Indulási ország (kötelező)

  Irányítószám, Város (kötelező)

  Érkezési ország (kötelező)

  Irányítószám, Város (kötelező)

  Rakomány egység (paletta) darabszáma

  db

  Áru megnevezése

  Felrakás dátuma

  Lerakás dátuma

  Egyéb információk a szállításhoz

  Megismertem a BI-KA Logisztika Kft. Adatvédelmi tájékoztatóját.

  Kapcsolat

  BI-KA LOGISZTIKA Kft.

  Központ:
  5000 Szolnok, Városmajor u. 23.
  Telefon: +36 56 524 050
  Fax: +36 56 524 040

  Budapesti iroda:
  1095 Budapest, Soroksári út 138-142.

  Központi e-mail: info@bi-ka.hu

  Szeretne többet tudni szolgáltatásainkról? Kérjen ajánlatot!